گروه محصولات

عنوان مقاله‌: خودنمایی هوشمندانه

گزيده مديريت 224

 نوشته لزلی جان

ترجمه بهزاد غفاری اباذر

همه می‌دانند موفقیت در کار بستگی به آن دارد که همزمان کارامد و خوشایند بود (و چنین به‌نظر آمد). باید دیگران به پیشرفت و دستاوردهای شما توجه کنند، در حالی که از بودن با شما نیز لذت ببرند. اما اگر توجه را به ارزش‌آفرینی خود جلب کنید تا مطمئن شوید مدیران و همکاران متوجه این ارزش‌ها هستند، خود را در این خطر می‌اندازید که یک خودنمای وقیح جلوه کنید. هیچ‌کس یک فرد خودستا را دوست ندارد. نگارنده در این مقاله توضیح داده چگونه بدون واکنش منفی دستاورد‌های خود در کار را برجسته سازید. با استناد به مطالعات جالب روی موارد آزمایشگاهی وی چندین ترفند متداول نظیر «شکسته‌نفسی» و «پرسش خودستایانه» (پرسش با امید به آن‌که در پاسخ بتوان دستاورد‌های خود را مطرح کرد) را منع می‌کند. در عوض، شناخت موقعیت‌هایی را توصیه می‌کند که خودستایی از نظر عرف جامعه پذیرفته شده است (نظیر مصاحبه استخدامی‌) و در نظر گرفتن به‌کارگیری فرد آگاه به دستاورد‌های شما یا کارگزار دیگر تا از شما تعریف کند.

انصراف از نظر