گروه محصولات

عنوان مقاله: ایده بان: رویکردی نوآورانه در تامین مالی طرح های مسئولیت اجتماعی سازمان

گزيده مديريت 121

By Theo Vermaelen

نوشته: تئو ورمالن

ترجمه: ندا سراج

مسئولیت اجتماعی سازمان به صورت مسئله ای به شدت بحث برانگیز در حیطه کسب و کار باقی مانده است. منتقدان ادعا می کنند مدیران ارشدی که می خواهند نوآوران اجتماعی را حمایت کنند باید از دارایی های خود استفاده کنند و نه از اموال سهام داران . در نظر آنان مسئولیت اجتماعی مالیات پنهانی است که تشنه فرایند تولید ارزش از سرمایه است. آن ها معتقدند اگر مایل به باز توزیع ثروت هستیم، باید تا خلق شدن ثروت صبر کنیم. طرفداران اظهار می کنند مسئولیت اجتماعی خود فرصت ثروت آفرینی است. شرکتی که فعالیت های دوست دار محیط زسشت انجام می دهد، ممکن است از مصرف کنندگانی که موقعیت آن ها را تحسین می کند درآمد بیش تری کسب کند.

انصراف از نظر